Gii Bóng chuyn n v ich th gii bc vào giai on hai, i tuyn Trung Quc thng i tuyên Thái Lan vi ti s 3 0

乐橙游戏官网

2018-10-19

GiiBóngchuynnvichthgiibcvàogiaionhai,ituynTrungQucthngituyênTháiLanvitis3:0Minht:2018-10-0818:27:29Slnxem:Ngungc:CRITrongthiauvongbang,ituyênTrungQucathngcacituyênCuBa,ThNhiKy,Ca-na-avaBun-ga-ri,nhngathuaituyênI-ta-li-a,êunayconghialamunlotvaovongsauimanh,thikhngcthuatrongtranthiauviituyê/10,mcduituyênTrungQuccuicungathngituyênThaiLanvitis3:0,nhngnhinlaicatranau,ituyênTrungQucvngpnhngtháchthc,cbitlàtronggiaionmubidaniêmtrc,setmtthngsatnutvitis28:26,setcuicùngcngchithnghaiiêmvitis25:,cauthutayapgia-phucngViênTamNguyêt,(YuanXinyu),ngiónggóp11imchotranthng,nóirngituynTrungQucgiànhchiênthngdoacchunbayuvàcoskiênnhnhntrênsanau,ngthi,cngthuhoachcmtskinhnghimángtngktquatranau:“TranaungàyhmnayviituyênTháiLankhagaygo,chúngticnglamttschunbchotinhhungxaunhat,ituyênTháiLancnggayramtsmiedanhatinhchovicphòngthcachúngti,chúngticoncóthlàmtthntrongkhauphongthu.”KhiimtvisphongthungoancngcaituyênTháiLan,ituyênTrungQuccuicùnggianhchiêêntrngLangBinh(LangPing)akhngnhbiêuhiêncacáccuthtrongtranaunày:“TithaycachkiêmsoatbongcuaituyênThaiLan,sphihpnycuaho,cachphatbongcuaho,choênnayêuratcociêm,tuynhiênituyênTrungQuccuicungchungcsphòngthvàtancngcaiTháiLan,Timngchocáccuthvàhyvngrngchúngticóthcosnangcaotrongcáctrnusau.”iêuangnhcla,cauthutreCungTngVu(GongXiangyu)thiuxuatsctrongtranaunày,gianhc18imvàtrthànhcuthgianhiêmnhiêuthhaicaituynTrungQucsauchucngChuinh(ZhuTing).HuanluyênviêntrngLangBinhaanhgiacaobiêuhiêncuaCungTngVu,vaaranhngkvngcaohnvicauthunay:“TithayhmnayCungTngVubiêuhiênrattt,lacauthutre,chungticungmongVucnangcaonhiê,nugpcácichauuvàM,trongtinhhinhchnbongtrênlirtnghiêmngt,Vucóthcónhiukythuathnvtquaschnbongtrênli,cosnangcaonhiêuhntrongtinhhinhithugayaplcratlntrênlivachuyênmt,cóthtíchlynhiêukinhnghimhn.”HuanluyênviêntrngLangBinhchobiêt,miithtronggiaionhaiêucócim,mitranauêuphicchunbcnthn.”.。